صفحات مدیریت خطا با قابلیت مدیریت در ASP.NET Core 2.2

در ASP.NET Core مانند نسخه های پیشین ASP.NET صفحات خطا چندان قابل مدیریت نیستند و حداکثر از طریق Config می توان مشخص کرد که در صورت بروز خطا چه صفحه ای نمایش داده شود. در این مقاله خواهید آموخت چگونه این صفحات را در ASP.NET Core از طریق کدنویسی تحت کنترل خود در آوریم.

زمانی که شما فایل Startup.cs را باز کنید در متد Configure می توانید فرخوانی هایی به توابع app.UseDeveloperExceptionPage و app.UseExceptionHandler("/Home/Error") را مشاهده کنید، اما مکانیسم های پیش فرض مدیریت خطاها که توسط این خطوط به ازای محیط های اجرای Development و Production فعال می شوند کنترل چندانی در اختیار برنامه نویس نمی گذارند.

ما می توانیم همانند آنچه در این ویدئو و پروژه ضمیمه مشاهده خواهید کرد مکانیسم های فوق را با مکانیسم دلخواه خود جایگزین کرده و کنترل کاملی بر روی چرخه مدیریت خطاها در ASP.NET Core داشته باشیم.

Error404Management.zip

تگ ها:

ASP.NET Core 6 ASP.NET Core 2.2 4 Error Handling 1 Custom Error Handling 1